DATUEN BABESARI BURUZKO OHAR INFORMATIBOA

Arduraduna: Emandako datu pertsonalak Sopelako Udaletxea titulartasunpeko fitxategi batean gordeko dira. Datuen tratamenduaren arduraduna Sopelako Udaletxea izango da.

Helburua: Datuen tratamenduaren helburua, 5. edukiontziaren bitarteko materia organikoaren bilketa areagotzeko informazio, sentsibilizazio- eta izen-emate kanpaina burutzea izango da. Kanpaina bukatutakoan, bildutako datuak udalaren jabetzako zaborren eta estolderiaren fitxategian sartuko dira. Fitxategi hori Datuak Babesteko Euskal Bulegoari aitortu zaio. Datu pertsonalekin erregistro bat sortuko da jasotako txartelaren erabileraren jarraipena egiteko edota edukiontzi marroien erabilera egokia dela egiaztatzeko.

Legitimazioa: Datuen tratamendua burutzeko lege-oinarria interesdunaren baimena izango da.

Zaintze epea: Tratatutako datuak zerbitzuaren zehar edota interesdunak baimena baztertu arte gordeko dira.

Hartzaileak: Sopelako Udaletxea interesdunaren datuak honako Tratamendu arduradunen maila hauei jakinaraz diezazkieke: etxeko bilketa, hosting, CRM/ERP motatako programa informatiko, harreman elektroniko eta laguntza tekniko zerbitzuen hornitzaileei.

Eskubideak: Interesdunak Sopelako Udaletxearen aurrean bere sarbide, zuzenketa, ezabatze, tratamenduaren mugaketa, datuen portabilitate eta aurkakotasun eskubideak erabil ditzake baita automatizatutako erabaki indibidualaren objektua ez izatera ere, perfilen egitea barne. Halaber, emandako baimena edozein momentuan baztertzeko eskubidea ere dauka. Interesdunak, aipatutako eskubideak erabiltzeko, Sopelako udaletxea, Sabino Arana kalea 1, 48600 – Sopela (Bizkaia) helbidera ala info@sopelaorganikoa.eus helbide elektronikora bidal dezake bere eskaera.
Nolanahi ere, eta beharrezkoa dela uste baldin badu, interesdunak dagokion kontrol aginpidearen aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere badu.

Hirugarrengoen datuen uztea: Formularioan hirugarrengoen datuak emanez gero, ohar honen eduki osoa helarazteko konpromisoa hartzen duzu baita hirugarrengo horien baimena lortzeko ere.

AVISO INFORMATIVO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS

Responsable: Los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Sopela, que será el responsable del tratamiento.

Finalidad: La finalidad del tratamiento será única y exclusivamente la consecución de la campaña de información, sensibilización e inscripción al sistema de recogida de materia orgánica mediante 5º contenedor. Una vez finalizada, los datos recogidos serán incorporados al correspondiente fichero de basuras y alcantarillado propiedad del Ayuntamiento de Sopela, declarado a la Agencia Vasca de Protección de Datos. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la creación de un registro que permitirá verificar el buen uso del contenedor para el que se suministra la tarjeta. Este dato no será objeto de ningún otro tratamiento.

Legitimación: La base jurídica para llevar a cabo el tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado.

Plazo de conservación: Los datos tratados se conservarán durante la prestación del servicio y hasta el momento en que el interesado retire su consentimiento.

Destinatarios: El Ayuntamiento de Sopela podrá comunicar los datos a las siguientes categorías de Encargados del tratamiento: proveedores de servicios de recogida domiciliaria; de hosting, de programas informáticos tipo CRM/ERP, de comunicaciones electrónicas y de soporte técnico.

Derechos: El/La interesado/a puede ejercer ante el Ayuntamiento de Sopela sus derechos de acceso; rectificación; supresión; limitación del tratamiento; portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Asimismo, tiene el derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento. Para el ejercicio de tales derechos el/la interesado/a puede enviar su solicitud a Ayuntamiento de Sopela, C/ Sabino Arana nº1, 48600 – Sopela (Bizkaia); o a la dirección de correo electrónico info@sopelaorganikoa.eus.
En todo caso, el/la interesado/a tiene derecho a presentar una reclamación ante la correspondiente autoridad de control, si lo estima oportuno.

Cesión de datos de terceros: Si en el formulario se facilitan datos de terceros, usted se compromete a dar traslado del contenido íntegro de esta cláusula y a obtener el consentimiento de éstos/as.